ЛюбопитноНовиниТОП новини
Популярно

Любопитни данни за домакинствата в Бургаско

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас живеят 165 197 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 1 230 (0.7%), а лицата в тях – с 36 721 души или с 8.9%. В градовете живеят 77.9% от домакинствата.

За периода между последните две преброявания се наблюдава увеличение на относителния дял на малките домакинства – едночленни и двучленни от 56.6% до 64.2% през 2021.

Броят на едночленните домакинства от 46 172 през 2011 г. нараства на 56 396 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 6.4 процентни пункта (от 27.7% на 34.1%). За същия период двучленните домакинства се увеличават с 1 668 броя и към 7.09.2021 г. са 49 614. Относителният им дял нараства с 1.2 процентни пункта.

През периода 2011 – 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 5 936 и към 7.09.2021 г. броят им възлиза на 30 251. Те съставляват 18.3% от всички домакинства в страната.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 36 122 на 28 936 домакинства, а относителният им дял намалява с 4.2 процентни пункта.

Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. Към 7 септември 2021 г. 125 386 (75.9%) от домакинствата в областта са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства се увеличава с 3 142.

Домакинствата с деца под 16 години са 39 811 броя и намаляват с 4 372 спрямо 2011 година. В 62.3% от тези домакинства има само по едно дете в тази възрастова група.

Към 7.09.2021 г. в 56.5% от домакинствата в областта глава на домакинството е на възраст до 60 години. В сравнение с предишното преброяване този относителен дял е намалял с 6.5 процентни пункта.

В същото време 52.1% от всички домакинства имат за глава на домакинството икономически активни лица (48.0% – заети и 4.1% – безработни). Икономически неактивни са главите на 47.9% от домакинствата в областта.

Разпределението на домакинствата по етнически групи е направено в зависимост от посочения отговор на главата на домакинството. В 126 100 домакинства (82.7%) главата на домакинството в област Бургас се самоопределя към българската етническа група, в 17 365 домакинства (11.4%) – към турската етническа група, а в 4 195 домакинства (2.8%) – към ромския етнос. При 2 050 (1.3%) домакинства, главата на домакинството не желае или не може да определи своята етническа принадлежност.

Към 7.09.2021 г. в област Бургас са преброени 54 колективни домакинства, в които живеят 1 700 лица, или 0.4% от населението на областта. Средният им размер е 31.5 лица. В градовете се намират 68.5% от всички колективни домакинства. В тях живеят 50.1% от лицата.

През периода 2011 – 2021 г. броят на колективните домакинства в областта се увеличава с 80.0%, което основно се дължи на преструктурирането на част от колективните домакинства. В градовете колективните домакинства се увеличават с 22 броя, а в селата – с 2 броя.

Живеещите в колективните домакинства намаляват между последните две преброявания с 336 лица. В градовете лицата, живеещи в колективни домакинства, намаляват с 583, а в селата се увеличават с 247 лица.

Средният брой членове в колективните домакинства варира според вида на домакинството. С най-голяма средна численост (36.2 лица) са домове за стари хора. С най-малък среден брой членове (5.0) са религиозните колективни домакинства. Основната част от тези домакинства са манастири.

Най-голям е относителният дял на лицата обитаващи домовете за настаняване с прокурорско и съдебно решение – 41.3% от лицата във всички колективни домакинства в областта. Следвани от лицата в домовете за стари хора и в защитените жилища съответно 31.9% и 15.7%. Най-малък е относителният дял на живеещите в религиозните колективни домакинства – 0.3%.

Източник: ИА Фокус

Подобни публикации

Back to top button