НовиниПолитикаТОП новини
Популярно

Отлични резултати за РС Бургас през 2023 година

През изминалата година са разгледани 14 972 дела, 89 % от тях са приключили в тримесечен срок

На отчетно събрание в присъствие на магистратите от Районен съд – Бургас бе направен анализ на дейността на съда за отминалата 2023 г. „За поредна година, отчитаме дейност под напрежение и нормотворчески стрес, граничещ със законодателен хаос.

Дейността на Районен съд – Бургас по показателите за резултат, ефект и ефективност, заложени в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, са изключително високи през 2023 г. Делът на постъпилите спрямо свършените дела е 100%. Натовареността на съдиите по показател свършени дела на един съдия е голяма, която отново ще постави съда в категорията на натоварените съдилища. Намалява се общата висящност на делата, над 89% от делата приключват в тримесечен срок“, коментира Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас, Евгени Узунов.

Районен съд – Бургас е със седалище в град Бургас. Съдебният район обхваща 39 самостоятелни населени места, разположени в четири общини – Бургас, Камено, Созопол и три населени места от община Приморско, с общо население 217 804 хиляди души, от които над 140 000 хиляди са в трудоспособна възраст.

 

В Районен съд – Бургас през отчетния период са разгледани 14 972 дела, като от тях 13 171 са свършените дела, от които със съдебен акт по същество са 10 794. 89 % от всички дела за разглеждане в съда са приключили в тримесечен срок. По 95% от свършените дела, съдебните актове са станали окончателни.

 

През 2023 година магистратите от „Наказателна колегия“ в Районен съд – Бургас са разгледали 5 670 дела. Свършените (решени) наказателни дела към 31.12.2023 г. са общо 5 242 или 92,45 %. „Посочените резултати в абсолютна и процентна стойност, въпреки намаления брой на съдиите работещи в Наказателно отделение и засиления мигрантски натиск през годината, се явява устойчив показател за високото ниво и отличната работа на съдиите през 2023 година“, отчита като изключително високо ниво за качеството на дейността на съдиите Административният ръководител на съдебната институция.

През 2023 година са разгледани общо 9 302 граждански дела, свършените от които са 7 929 дела. Обществен проблем и фокус през изминалата 2023 г., са случаите на прояви на домашно насилие. В Районен съд – Бургас производствата по Закона за защита от домашното насилие са 149 на брой. Постановени са и 8 акта по новосъздадения текст на чл. 131, ал. 1, т. 5а от НК – причиняване на телесни повреди в условията на домашно насилие.

С оглед настъпила законодателна промяна с ДВ 67/04.08.2023г. и създаването на нова ал. 5 на чл. 343б от НК, съдът е постановил 26 съдебни акта за отнемане на МПС на водачи, които са управлявали автомобили след употреба на алкохол или наркотични вещества.

През 2023 година в Бургаския районен съд е реализирана възможността за подаване и получаване на документи по електронен път през „Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)“. Предимство е, че електронният портал е интегриран с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и след обработка на документите подателят получава обратна информация.

От 27 март 2023 година в изпълнение на проект „Оптимизиране на Единния портал за електронно правосъдие за създаване на условия за повишаване достъпа на граждани и юридически лица до е-правосъдие“ са въведени нови функционалности в Единния портал за електронно правосъдие. Посредством електронната платформа се реализират всички електронни услуги предвидени в закон – достъп до пълното електронно дело, както и се извършват всички процесуални действия в електронна форма, в резултат на издадените и сканираните, налични по делата актове и документи в електронна форма на ЕИСС.

Бургаският районен съд поддържа и актуализира ежедневно информацията на Интернет страница на съда, достъпна на следния адрес: https://burgas-rs.justice.bg, изработена по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Страницата на съда дава възможност за извършване на справки по делата чрез електронните услуги, относно графика на съдебните заседания, както и предоставя достъп до постановените крайни съдебни актове. „Необходимо е да насочим поглед напред, като за настоящата 2024 г. си поставяме за цел да наложим събираемост на глоби и конфискация по дела и да втвърдим строгостта на другите наказания – Пробация и Лишаване от свобода. Нека да се заредим с оптимизъм, с вяра и разчитайки един на друг, да я направим по-здрава, по-успешна и Благодатна!“, направи заявка за новия отчетен период председателят на съда, Евгени Узунов.

Източник: flagman.bg

Подобни публикации

Back to top button