НовиниТОП новини
Популярно

Окръжен съд – Бургас направи отчет на дейността си

Окръжен съд – Бургас отчете дейността си за 2022 г. на традиционното годишно събрание на съдиите

Окръжен съд – Бургас отчете дейността си за 2022 г. на традиционното годишно събрание на съдиите, в присъствието на Административният ръководител на Апелативен съд – Бургас, Пламен Синков, заместник-окръжният прокурор Мануел Манев, зам.-председателите на съдебната инстанция, председателите на районните съдилища от Бургаски съдебен окръг, окръжните и районни магистрати.

“Окръжен съд – Бургас отчита с гордост устойчивост в срочното решаване на делата през отминалата 2022 г., което ни дава основание да заключим, че работата на съда отговаря на стандартите по чл. 6, т. 1 от ЕКПЧОС за приключване на съдебните производства в разумен срок. Продължаваме да се основаваме на разбирането, че бързината на разглеждане на производствата не може да бъде за сметка на дължимото упражняване на правото на защита, и в ущърб на разкриването на обективната истина”, отчете Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова.  

През 2022 година са разгледани общо 1 723 наказателни дела, от тях 1 521 са свършени, което представлява 88,28% от всички разгледани наказателни дела в Окръжен съд – Бургас. 1 348 наказателни процеси са приключили в тримесечния срок, или 89%. Съдът е осъдил 162 лица по наказателни дела от общ характер, 1 подсъдим е оправдан и 1 подсъдим е освободен от наказателна отговорност (чл. 78а от НК). През отчетната година най-голям е броят – 53, на осъдените лица за престъпления по чл. 354а, ал. 1 и 2 НК (основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества), при 62 през 2021 г. и 45 през 2020 г. Следват осъдените лица за престъпления по чл. 249, ал. 1 от НК (използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра) – 34. През 2022 г. осъдените лица за убийство по чл. 115 – 116 НК са 7 (при 5 през 2021 г. и 3 през 2020 г.). През 2022 г. са разгледани 257 въззивни наказателни дела, 264 са разгледаните въззивни частни наказателни производства.

Наказания “Лишаване от свобода” над 10 г. до 30 г. са били наложени на 7 лица. На “Лишаване от свобода” над 3 г. до 10 г. са осъдени 6 подсъдими. Няма осъдени на “Доживотен затвор”. На 144 лица са били наложени наказания “Лишаване от свобода” до 3 години, като за 92 от тях е приложен института на условното осъждане и изтърпяването на наказанието е отложено за определен изпитателен срок.

През 2022 г. съдиите от Първо гражданско и търговско отделение на Бургаския окръжен съд са разгледали 1 604 първоинстанционни граждански и търговски дела. 2 402 е общия брой на делата за разглеждане във Въззивно гражданско отделение през периода – 1 785 въззивни граждански и 617 частни граждански дела. От всички разгледани дела, в тримесечен срок са приключили 62% от въззивните граждански дела и 92% от частните граждански дела.

На територията на Бургаски съдебен окръг работят осем районни съдилища в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Карнобат, Царево, Средец и Малко Търново. В районните съдилища през 2022 г. са постъпили общо 22 767 дела, разгледани са били 26 061 дела и са свършени 22 988 дела, 87% от които в тримесечен срок. Цифрите сами по себе си сочат, че въпреки големия брой дела, районните съдии отново са съумели да приключат максимален брой от тях.

Съществена помощ в работата на съдиите оказват съдебните помощници. Окръжните магистрати поддържат тезата, че в областта на гражданското правораздаване следва да се предприемат законодателни изменения, които да позволяват съдебните помощници самостоятелно да извършват определени процесуални действия. Това ще доведе до още по-голяма ефективност и постигане на висококвалифицирана съдебна администрация, която ще е от реална полза за магистратите.

Окръжен съд – Бургас прилага ефективно Единната информационна система на съдилищата. Гражданите и техните представители по делата имат осигурен достъп до електронната папка на делото, по което са страна, могат да изтеглят и разглеждат документи. Постигнато е не само уеднаквяване на деловодните системи на всички съдилища, но и унифициране на процесите, високо ниво на сигурност с достъп чрез електронен подпис, централизирано съхранение на дела в електронен формат. Приоритет в работата на съда е използването на всички функционалности на системата, както и поддържане високо ниво на информираност на съдебните служители и съдиите за всички нови функционалности на системата, която гарантира достъпно електронно правосъдие.

Административният ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, Пламен Синков, поздрави магистратите от Окръжен съд – Бургас за добрата работа и постигнатите резултати. “В Окръжен съд – Бургас и в голяма степен в районните съдилища, работят съдии и съдебни служители с дългогодишен стаж, което проличава в отчетните резултати. Между кориците на делата, ние, като магистрати, разглеждаме различни човешки съдби, прилагаме нови съдебни практики, което прави мисията ни още по-отговорна. Поздравявам Ви!”, каза съдия Синков. Той изрази подкрепа за кандидатурата на съдия Росица Темелкова за втори мандат ръководител на Бургаският окръжен съд.

Източник: focus-news.net

Подобни публикации

Back to top button