ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

Инспекторите по труда извършиха 1440 бр. проверки по морските курорти

Контролните органи на Инспекцията по труда установиха 8246 бр. нарушения при 1440 бр. проверки, извършени по време на кампанията през активния летен сезон. Заетите в проверените обекти със сезонен характер в морските населени места са 35 000 души. Традиционно акцент в проверките е превенцията на недекларирания труд и контролът по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда. При контролната дейност се следи и за законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Нарушенията, свързани с разпоредбите по осъществяването на трудовите правоотношения, са 4578 бр. От тях по заплащането на труда са установени 894 бр. нарушения, а по работното време – 1000 бр. Установените случаи на работа без трудов договор са 158. Нарушенията по осигуряване на здраве и безопасност при работа са 3578 бр.

Установени са 44 граждани на трети държави, които са полагали труд без разрешен достъп до пазара на труда в България. При всеки установен случай на чужденец, който полага труд за български работодател, контролните органи на Инспекцията по труда са проверявали спазването на изискванията на трудовото законодателство от гледна точка на наемането, работното време, заплащането на трудовото възнаграждение, както и дали са осигурени здравословни и безопасни условия на труд, с цел да се установи има ли риск за трудова експлоатация.

Констатирани са 36 непълнолетни да работят без разрешение от Инспекцията по труда.

В резултат на контролната дейност по морските курорти са издадени 435 бр. акта за установяване на административно нарушение.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работещите, че когато се съгласяват да полагат труд без трудов договор или договорят по-кратко работно време от реалното и по-ниско възнаграждение от получаваното, те губят трудови и осигурителни права. В тези случаи или изобщо не трупат осигурителен стаж (при липса на трудов договор), или той е по-малко от фактически изработения. Това  ги лишава от правото на обезщетения за безработица, временна неработоспособност и майчинство и в по-дългосрочен план от пенсия. Осигуряването върху по-ниски възнаграждения, от друга страна, намалява размера на обезщетенията.

Фиктивните клаузи в трудовите договори ограничават и възможностите на контролните органи за защита на правата на работещите, тъй като те са възпрепятствани да съберат безспорни доказателства за реално положения труд и действителния размер на възнаграждението.

Повече информация за работата на трудов договор е публикувана в сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/12424

В рамките на проект „Сътрудничество за достойни условия на труда“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021, Инспекцията по труда разработи и инструмент за самооценка доколко полаганият труд е деклариран. Той е свободно достъпен в сайта на Агенцията https://gli.government.bg/udw/

През летните месеци контролните органи на Главна инспекция по труда се включиха и в традиционната кампания на Националната агенция за приходите за превенцията на недекларирания труд в морските курорти https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12595

Подобни публикации

Back to top button